Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Identiteit
 • Artikel 3: Toepasselijkheid
 • Artikel 4: Het aanbod
 • Artikel 5: Levering en uitvoering
 • Artikel 6: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 7: Betaling
 • Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 9: Aansprakelijkheid
 • Artikel 10: Offertes en aanbiedingen
 • Artikel 11: Overmacht
 • Artikel 12: Geheimhouding
 • Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 14: Overdracht
 • Artikel 15: Verklaring van afstand

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de wederpartij van de ondernemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Klant’;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klant aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Naam ondernemer: WesTrade Beheer B.V. handelend onder de naam/namen: Wegwerphanddoeken.nl
 • Vestigingsadres: Jan Valsterweg 75 3315 LG Dordrecht Nederland
 • Telefoonnummer: ‭(085) 303 11 02‬. Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m zondag van 08.00 uur tot 21.00 uur
 • E-mailadres: [email protected]
 • KvK-nummer: 23051423
 • Btw-identificatienummer: NL805645287B01
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien de ondernemer en de klant beiden afspreken af te wijken van deze algemene voorwaarden dient dit schriftelijk door beide partijen te worden bevestigd.
 6. De klant gaat bij het plaatsen van een bestelling op wegwerphanddoeken.nl akkoord met deze algemene voorwaarden.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de plaats van levering zich buiten Nederland bevindt dan dient u ons van uw BTW-nummer te voorzien.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Vanaf het moment dat de producten of diensten geleverd zijn is het volledige risico voor de klant.
 8. Indien de levering van producten niet kan plaatsvinden door schuld van de klant dan draagt de klant vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum het risico.
 9. Indien producten of diensten op het door de klant opgegeven adres geleverd zijn dan draagt de klant vanaf het tijdstop van levering het risico.
 1. De ondernemer mag ten alle tijde de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden. De ondernemer betaalt in dat geval geen schadevergoeding. Dit kan voorkomen wanneer:
  1. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt .
  2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
  3. De klant gevraagd is om aan te tonen dat hij/zij aan de verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar de ondernemer hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgt.
  4. De ondernemer de gemaakte afspraken niet kan nakomen door vertraging vanuit de klant.
 2. De ondernemer mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor de ondernemer om te kunnen leveren.
 3. Bij ontbinding van overeenkomsten kan de ondernemer met onmiddellijke ingang de vorderingen opeisen. Hierbij behoudt de ondernemer zich aan de afspraken zoals deze in de Wet en in deze overeenkomst benoemd staan.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan te alle tijde door de ondernemer worden opgezegd met een termijn van 14 dagen.
 5. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te alle tijde door zowel de ondernemer als de klant worden opgezegd met een opzegtermijn van 30 dagen.
 6. Bij tussentijdse opzegging van een overeenkomst vanuit de klant worden eventuele kosten bij de klant in rekening gebracht.
 7. Indien de klant in zwaar weer terecht komt zoals liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen beschikt mag de ondernemer de overeenkomst(en) per direct annuleren. De ondernemer is in dit geval niet verplicht om de klant te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. De vorderingen van de ondernemen zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de klant een geplaatste bestelling gedeeltelijk of volledig annuleert dan kan de ondernemer daarvoor de bestelde of gereedgemaakte producten in rekening brengen. Hierbij gelden eventuele afvoer- en afleveringskosten en gereserveerde arbeidstijd.
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. De klant heeft de plicht om de betaling de voldoen binnen de overeengekomen termijn en in de overeengekomen valuta.
 5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500,-; 10% over de daaropvolgende 2.500,- en 5% over de volgende 5.000,- met een minimum van 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 6. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente van 8% per jaar verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. Daarnaast kan de ondernemer ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
 7. Indien de ondernemer en klant elkaar een bedrag verschuldigd zijn dan heeft de ondernemer het recht dit te verrekenen met elkaar. De klant heeft dit recht niet.
 1. De producten die de ondernemer aan de klant levert blijven eigendom van de ondernemer totdat alle gemaakte afspraken zijn nagekomen. Hieronder vallen onder andere betaling, rentes en andere kosten.
 2. Indien een product onder eigendomsvoorbehoud van de ondernemer valt dan mag de klant het product niet doorverkopen, als betaalmiddel gebruiken, afgeven als onderpand of een ander recht op het product laten vestigen.
 3. Indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van de klant of producten die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn dient de klant de ondernemer hiervan te informeren. Indien de klant de betalingsverplichtingen niet na kan komen dan is de klant verplicht om de producten op eigen kosten terug te geven aan de ondernemer.
 4. Indien de ondernemer gebruik wilt maken van de eigendomsrechten dan dient de klant op verzoek de locatie van de producten vrij te geven en de ondernemer toegang tot de locatie de verschaffen.
 1. Indien de klant onjuiste of onvolledige gegevens deelt met de ondernemer dan is de ondernemer niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer is in geen enkel geval hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar de ondernemer aansprakelijk voor is én de aansprakelijkheid is onder geen enkel geval hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dit specifieke geval.
 3. De ondernemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Directe schade betreft de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen of de kosten die de klant maakt om gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of gemaakte kosten ter voorkoming of beperking van schade. Dit geld alleen als de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 4. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade betreft bijvoorbeeld: gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Indien de klant zelf verzekerd is tegen de opgelopen schade dan is de ondernemer niet aansprakelijk.
 6. Indien de ondernemer de schade met opzet heeft veroorzaakt of bewust onvoorzichtig is geweest dan is de ondernemer aansprakelijk voor schade.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend. Tenzij een offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer het bestelde product of dienst niet langer aangeboden wordt door de ondernemer. Indient de klant de offerte niet binnen 14 dagen ondertekend vervalt de offerte. Een offerte of aanbieding is eenmalig en is niet bindend voor toekomstige afspraken.
 5. Indien de offerte als gevolg van een vergissing van de ondernemer incorrecte informatie bevat kan de ondernemer hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 6. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Kosten zoals reis-, verzend- en administratiekosten staan niet in een offerte vermeld tenzij anders aangegeven.
 7. De lijst met prijzen in een offerte dient altijd door de klant te worden ondertekend.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor fabrieksfouten.. De ondernemer kan de fabrikant een waarschuwing geven indien fouten gemaakt zijn.
 9. De ondernemer heeft het recht een bestelling op aanvraag te weigeren. Indien de klant een bestelling op aanvraag wilt doen dan kan hij/zij de ondernemer voorzien van een recent KVK-uittreksel en bijbehorende informatie die de kredietwaardigheid van de klant aantoont. Op basis van de verstrekte informatie kan de ondernemer de bestelling aannemen of weigeren.
 10. Producten die speciaal voor een klant zijn ingekocht kunnen niet worden geretourneerd.
 11. Indien de klant een bestelling op rekening plaatst dient hij/zij de ondernemer op de hoogte te stellen in het geval van materiële wijzigingen bij de KvK of de groepsstructuur en financiële positie van de klant.
 1. In het geval van overmacht hoeft de ondernemer zicht niet aan zijn/haar verplichtingen te houden. Overmacht houd in dat elke van de ondernemers wil onafhankelijke en/of onvoorzienbare omstandigheden waardoor het nakomen van de verplichtingen van de ondernemer naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
  1. stakingen
  2. ziekte onder personeel
  3. brand, overstroming
  4. waterschade
  5. oorlogen en opstanden
  6. pandemie
  7. export- en/of importbeperkingen
  8. bedrijfsstoringen
  9. energiestoringen
  10. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
  11. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derde.
 1. In het geval dat de klant vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Indien redelijkerwijs vermoedt kan worden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag de klant dit niet bekend maken. Alle informatie dient tot minimaal twee jaar vertrouwelijk te blijven tussen de ondernemer en de klant.
 2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
  1. Als de klant de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat de klant het van de ondernemer vernam. Tenzij de klant op de hoogte was dat de informatie vertrouwelijk was.
  2. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat de klant de informatie ontving.
  3. Als de klant de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
  4. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als de klant een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag de informatie gedeeld worden.
 3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat de klant niet in het openbaar mag spreken over de samenwerking, zonder dat de ondernemer hier toestemming voor heeft gegeven. Tenzij de klant dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien er een geschil ontstaat tussen de ondernemer en de klant op basis van een aanbieding of overeenkomst dan wordt dit geschil voorgelegd aan een bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van de ondernemer gevestigd is. 
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.
 1. Indien de klant zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst met de ondernemer en deze Algemene Voorwaarden wilt overdragen aan anderen dan heeft hij/zij hiervoor schriftelijke toestemming van de ondernemer nodig.
 2. Indien de ondernemer zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst met de klant en deze Algemene Voorwaarden wilt overdragen aan anderen dan kan dit indien de ondernemer de klant hiervan op de hoogte stelt.
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. De ondernemer doet nooit afstand van zijn/haar rechten.