Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit

Wegwerphanddoeken is onderdeel van WesTrade Behaar B.V. U vindt ons op onderstaand adres.

Jan Valsterweg 75
3315 LG Dordrecht
Nederland

Kvk-nummer: 23051423
BTW-nummer: NL 805645287B01

Telefoonnummer: ‭(085) 303 11 02‬
E-mailadres: [email protected]

Artikel 2. Definities

 1. WesTrade: Wegwerphanddoeken.nl is een handelsnaam onder WesTrade Beheer B.V.
 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met WesTrade Beheer B.V.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn exclusief van toepassing op elke overeenkomst tussen u en ons.
 2. Aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden dan kunt u uitgaan van de aanvullingen tenzij we anders aangeven.
 3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dit zullen wij altijd nog even schriftelijk bevestigen.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn nooit van toepassing. Tenzij wij schriftelijk hebben aangeven dat dit wel zo is.
 5. WesTrade mag voor de nabije toekomst op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen . Mocht dit gebeuren dan zullen wij dit altijd bij de klant melden. De gewijzigde voorwaarden zijn per direct bindend.
 1. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Ondertekent u de offerte niet binnen 14 dagen? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing, dan kunt u ons daar niet op aansprakelijk stellen. Mensen maken fouten,
 3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW.  De kosten zoals reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
 4. De lijst met prijzen in de offerte dient altijd door de klant te worden ondertekend.  Zo weten beiden partijen wat er precies is afgesproken.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 6. Op fabrieksfouten kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Zoals verkeerd gevouwen handdoeken, verkeerd vermelde barcodes, teksten etc. Wel zullen wij de fabrikant een waarschuwing geven.
 7. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in behandeling na volledige betaling. Is dit niet mogelijk? Dan is een recent KvK- uittreksel en de bijbehorende informatie die uw kredietwaardigheid aantoont ook voldoende. Op basis van deze informatie kunnen we de bestelling of aanvraag weigeren.
 8. Producten of producthoeveelheden die speciaal voor U zijn ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.
 9. Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt over materiële wijzigingen bij de KvK of uw groepsstructuur en financiële positie.

Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. U bent de klant en de klant is koning. Daarom zullen we er alles aan doen om u als koning te behandelen.
 2. Binnen 1 dag nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling.
 3. We verzenden de bestelling naar het door u opgegeven adres. Dat kan via de webshop, op de offerte of per email zijn gedaan.
 4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk.
 5. WesTrade is ook afhankelijk van levertijden. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Mocht de termijn door omstandigheden niet lukken dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij eventuele vertragingen houden wij u natuurlijk goed op de hoogte.
 6. Moet uw bestelling naar het buitenland? Dan vragen wij u altijd om uw BTW-nummer.
 7. We laden een bestelling graag uit, maar dat is wel voor uw rekening en op uw eigen risico.
 8. Indien het niet mogelijk is om de gehele zending in één keer te leveren dan hebben we in zo’n geval het recht om diensten of producten in verschillende delen te bezorgen.
 9. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. Vanuit WesTrade mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
  1. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt .
  2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
  3. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
  4. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
 2. WesTrade mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor WesTrade om te kunnen leveren.
 3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.
 4. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen WesTrade opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.
 5. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
 6. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheidwaardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn inzo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd. Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dat euro’s? Dan gaat het helaas niet lukken met dollars. WesTrade kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.

 1. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8% rente per jaar verschuldigd. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan WesTrade ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
 2. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
 3. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.

U weet dat WesTrade niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. U weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die u naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.
 2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
 1. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
 2. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
 2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
 4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.
 6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

Artikel 10. Risico-overgang

 1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt WesTrade geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
 2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.

3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

Artikel 11. Overmacht

 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
 2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
  1. stakingen
  2. ziekte onder personeel
  3. brand, overstroming
  4. waterschade
  5. oorlogen en opstanden
  6. export- en/of importbeperkingen
  7. bedrijfsstoringen
  8. energiestoringen
  9. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruiktecommunicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
  10. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derde.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
 2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
  1. Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
  2. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het momentdat u de informatie ontvangt.
  3. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dathierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.

d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.

3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Daar doen we dus niet aan.
 3. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen u en WesTrade op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van WesTrade gevestigd is. Dat is juridisch voor ons adres. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.

Artikel 14. Deelbaarheid

1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

Artikel 15. Overdracht

 1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
 2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel even weten.

Artikel 16. Verklaring van afstand

1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

  Cart